Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Alcumena

Dla autorów

Dla autorów:

1. Publikacja w czasopiśmie „Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne” jest całkowicie bezpłatna – od autorów nie są pobierane żadne opłaty. Równocześnie, autorzy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za publikację swoich artykułów na łamach czasopisma.

2. Czasopismo „Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne” jest czasopismem typu open access, co oznacza, że cała jego zawartość jest swobodnie dostępna bez opłat dla użytkownika lub jego instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać, linkować do pełnych tekstów artykułów lub wykorzystywać je do innych celów zgodnych z prawem, bez pytania o zgodę wydawcy lub autora, pod warunkiem, że podadzą źródło.

3. Wszystkie artykuły publikowane na łamach czasopisma „Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne” znajdują się w otwartym dostępie na licencji „Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe (CC BY-SA 4.0)”. Pełna treść licencji znajduje się na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en.

4. W związku z publikacją autorzy zachowują prawa autorskie i pełne prawa wydawnicze bez żadnych ograniczeń.

5. Czasopismo „Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne” podlega długoterminowej archiwizacji w Systemie Open Journal System na stronie internetowej wydawcy.

6. Czasopismo „Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne” nie posiada określonej polityki pozwalającej autorom na deponowanie wersji swoich prac w wybranym przez nich repozytorium instytucjonalnym lub innym – kwestia ta pozostaje w pełni w gestii autorów.

7. Czasopismo „Alcumena. Pismo interdyscyplinarne” nie posiada określonej polityki zgodności ze standardami I4OC dotyczącymi otwartych cytowań.

 

Zgłoszenie aby mogło być procedowane musi zawierać następujące cztery elementy:

1. Plik zawierający artykuł przygotowany według wymagań redakcji

2. Plik zawierajacy artykuł ale pozbawiony informacji umożliwiających identyfikację autora (na potrzeby recenzji)

3. Oświadczenie dotyczące oryginalności artykułu (podpisany skan)

4. Oświadczenie dt. współautorstwa artykułu (w sytuacji, gdy współautor lub współautorzy istnieją, podpisany skan).

 

Wskazówki techniczne dla autorów:

• Materiały do druku należy przesyłać drogą elektroniczną w formacie doc, docx przez Public Knowledge Project Open Journal Systems lub – wyłącznie w wyjątkowych przypadkach – na adres: redakcja@ptr.edu.pl.

• Artykuł powinien zawierać:
- informacje o autorze (dokładna afiliacja, ORCID, adres e-mail, telefon);
- tytuł w języku polskim;
- tytuł w języku angielskim;
- abstrakt w języku polskim;
- abstrakt w języku angielskim;
- słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim;
- treść właściwą (może być podzielona na podrozdziały - w części wstępnej powinny zostać zawarte informacje o źródłach i metodologii tekstu);
- bibliografię.

• Recenzja powinna zawierać:
- w tytule: imię i nazwisko autora recenzji, następnie skrót: (rec.), dwukropek, imię (imiona) i nazwisko autora publikacji, przecinek, tytuł publikacji, przecinek, nazwa wydawnictwa, przecinek, rok i miejsce wydania, przecinek, liczba całkowita stron publikacji;
- treść właściwą.

• Sprawozdań nie publikujemy.

• Tekst powinien mieć postać znormalizowanego komputeropisu: czcionka TNR 12 pkt, odstęp 1,5 wiersza, wyjustowany.

• Artykuł nie powinien przekraczać 15 stron; artykuł recenzyjny 10 stron; omówienia, recenzje 5 stron.

• W artykułach nie należy stosować żadnego formatowania, ani wyróżnień graficznych.

• Do cytatów należy stosować tylko cudzysłów.

• Kursywą należy wyróżniać wyrażenia obcojęzyczne.

• W czasopiśmie obowiązuje standard redagowania przypisów śródtekstowych APA Style.

Styl formatowania APA:

• Odsyłacze do cytowanej pracy powinny znajdować się w tekście.

• W przypadku prac jednego autora: (Nowak, 2010), Nowak (2010) lub (Nowak, 2010, s. 10) i Nowak (2010, ss. 10–11).

• W przypadku prac dwóch autorów: (Nowak, Kowalski, 2005, ss. 5–6) lub Nowak, Kowalski (2005).

• Dla prac trzech lub więcej autorów: (Nowak i in., 1998) lub Nowak i in. (1998, ss. 5–6).

• Gdy powołujemy się na kilka prac, należy oddzielać je za pomocą średnika: (Nowak, 2010; Kowalski, 2012; Lewandowski i in., 1998).

Zapis bibliograficzny

Książka:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Książka napisana pod redakcją:
• Nazwisko, X. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Rozdział w pracy zbiorowej:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł rozdziału. W: Y. Nazwisko, B. Nazwisko (red.), Tytuł książki (s. strona początku–strona końca). Miejsce wydania: Wydawnictwo.

Artykuł w czasopiśmie:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł Czasopisma, numer, strona początku–strona końca. DOI: xxxxxx.

Artykuł prasowy:
• Nazwisko, X. (rok.miesiąc.dzień). Tytuł artykułu. Tytuł gazety, numer, strona początku–strona końca.

Źródło internetowe:
• Nazwisko, X. (rok). Tytuł tekstu. Pobrane z: adres strony internetowej.

Więcej informacji na temat stylu przypisów APA - Oficjalny serwis American Psychological Association.