Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Alcumena

Rada Naukowa

Przewodniczacy Rady Naukowej / Chairman of Scientific Council

Prof. AMW dr hab. Jerzy Kojkoł (Akademia Marynarki Wojennej)

-----------------------------------------------

Członkowie Rady Naukowej / Members of Scientific Council

Prof. AMW dr hab. Bogusław Gogol (Akademia Marynarki Wojennej)

Prof. PAN dr hab. Paweł Kowal (Polska Akademia Nauk)

Prof. AMW dr hab. Iwona Jakimowicz-Pisarska (Akademia Marynarki Wojennej)

Prof. UZ dr hab. Jarosław Macała (Uniwersytet Zielonogórski)

Prof. dr hab. Piotr Mickiewicz (Uniwersytet Gdański)

Dr hab. Ewa Stachowska (Uniwersytet Warszawski)

Dr hab. Jakub Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski)

-----------------------------------------------

Rada Naukowa jest organem doradczym Redakcji oraz Wydawcy kwartalnika „Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne”. Składa się ze specjalistów o uznanym dorobku naukowym w obszarze nauk humanistyczne i społecznych. Do zadań Rady należy inicjowanie przedsięwzięć i wyrażanie opinii co do działalności Pisma oraz w innych sprawach przedstawionych przez Redakcję i Wydawcę.

-----------------------------------------------

The Scientific Council is an advisory body to the editorial board and publisher of the quarterly journal "Alcumena. Interdisciplinary Journal". It consists of specialists with recognized scientific achievements in the area of humanities and social sciences. The Council's tasks include initiating projects and expressing opinions on the activities of the Journal and on other issues presented by the editorial board and publisher.