Przejdź do głównego menu Przejdź do sekcji głównej Przejdź do stopki

Alcumena

Proces recenzji

1. Wszystkie artykuły publikowane w kwartalniku „Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne” podlegają recenzji.

2. Przed przekazaniem artykułu do recenzji redakcja może zwrócić się do odpowiedniego redaktora tematycznego o dokonanie jego wstępnej oceny. W przypadku zgłoszenia przez niego uwag, tekst jest przekazany Autorowi w celu uwzględnienia zgłoszonych sugestii.

3. Każdy artykuł jest recenzowany przez minimum dwóch niezależnych recenzentów.

4. W przypadku artykułów autorów zagranicznych przynajmniej jeden z recenzentów powinien być afiliowany w instytucji zagranicznej.

5. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).

6. O ile zaistniałby inny przypadek, recenzent powinien podpisać deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów, a więc potwierdzić niewystępowanie: wzajemnych relacji osobistych z autorem (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt); stosunku zależności służbowej; bezpośredniej współpracy naukowej w okresie dwóch lat przed przygotowaniem recenzji.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych artykułów publikowanych w „Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne” nie są ujawniane w żadnym miejscu. Wszyscy recenzenci wchodzą w skład Kolegium Recenzentów.

8. Recenzja ma formę pisemną, a jej konkluzja wyraża jeden z wniosków: a. akceptację do druku, b. akceptację do druku po wprowadzeniu poprawek, c. konieczność wprowadzenia poprawek i ponowne recenzowanie, d. odrzucenie artykułu.

9. W przypadku konkluzji wyrażonej w p. 8b lub 8c redakcja zwraca się do Autora o dokonanie sugerowanych modyfikacji w terminie 7 dni.

10. Po uzyskaniu pozytywnej recenzji (lub naniesieniu proponowanych przez recenzentów zmian) ostateczną decyzję o zatwierdzeniu artykułu do druku podejmuje redakcja „Alcumena. Pismo Interdyscyplinarne”, o czym Autor jest informowany poprzez e-mail.